Archiv měsíce: Říjen 2019

Za jakých podmínek může pronajímatel vypovědět nájem bytu na dobu neurčitou?

Nájem bytu uzavřený na dobu neurčitou, může pronajímatel vypovědět vzájemnou dohodou smluvních stran nebo pouze z důvodů vymezených zákonem. Tyto důvody jsou vymezeny v ustanovení § 2288 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Konkrétně se jedná o následující důvody: hrubé porušení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, odsouzení nájemce pro úmyslný trestný čin spáchaný proti pronajímateli či jeho majetku, má-li...