fbpx

Autor Robert Vojtisek

O autorovi

Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Vláda schválila návrh na zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti. Pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 tak platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí, uvedlo ministerstvo financí. Novela by měla mít podle ministryně financí zpětnou účinnost. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března 2020 následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou...

Černá stavba

Co je černá stavba a jak ji odhalit?

Jako černá stavba je označována stavba nebo změna / přístavba stavby, která byla provedena bez příslušného povolení, který zákon stanoví. Neexistuje tedy kolaudační ani jiné rozhodnutí o užívání a není zakreslena v katastrální mapě, případně je zakreslena nesprávně. Jak černou stavbu identifikovat? Základní informaci vám poskytne ortomapa, která kombinuje letecké snímky s grafickou katastrální mapou a jsou na ní patrné rozdíly....

Za jakých podmínek může pronajímatel vypovědět nájem bytu na dobu neurčitou?

Nájem bytu uzavřený na dobu neurčitou, může pronajímatel vypovědět vzájemnou dohodou smluvních stran nebo pouze z důvodů vymezených zákonem. Tyto důvody jsou vymezeny v ustanovení § 2288 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Konkrétně se jedná o následující důvody: hrubé porušení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, odsouzení nájemce pro úmyslný trestný čin spáchaný proti pronajímateli či jeho majetku, má-li...

Poškodil Vám nájemce byt? Může pronajímatel po nájemci požadovat sjednání pojištění?

Kromě neplacení řádného nájemného, je další nejčastější obava pronajímatele strach, že během trvání nájmu bude byt nebo nějaké vybavení poškozeno. Velice často tedy pronajímatelé po nájemci požadují, aby si sjednal pojištění pro případné škody v bytě. Může pronajímatel sjednání pojištění vůbec požadovat? A jaký druh pojištění zvolit? V dnešní době se v nájemních smlouvách předkládaných nájemcům, dost často objevuje...

Jak je to s návštěvou či přijetím dalších osob v nájemním bytě?

Rozlišit, kdy se jedná pouze o návštěvu a kdy už o osobu, která s nájemcem v bytě bydlí, může být v praxi problém. Jaký počet osob v bytě je ještě přijatelný? Pronajímatel nemůže ustanovením v nájemní smlouvě zakázat nájemci vodit si do bytu návštěvy. Pokud takové ustanovení v nájemní smlouvě najdete je neplatné a nájemce nemusí takový zákaz daný smlouvou dodržovat. Stejně tak není nájemce...

Jak je to s ukončením nájmu na dobu určitou? Za jakých podmínek je to možné?

Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou, může být výhodná jak pro pronajímatele, tak pro nájemce. Často se ale stává, že nájemce nebo pronajímatel chce nájem bytu ukončit před uplynutím sjednané doby. Nájem na dobu určitou často pronajímatel sjednává s nájemcem proto, aby si ho nejprve vyzkoušel. Vypovědět nájemce z bytu může pronajímatel pouze z důvodů uvedených v zákoně nebo vzájemnou dohodou,...

Prodáváte nemovitost? Jaké jsou dvě nejdůležitější věci při prodeji?

Při prodeji nemovitosti jsou klíčové dvě věci. Správné nastavení prodejní ceny a její kvalitní prezentace. Tyto dvě věci mají rozhodující vliv na to, jak dlouho se bude nemovitost prodávat. Velice důležitý je i první dojem. Podívat se na aktuálně inzerované nemovitosti v okolí, je to první co prodávající udělá, pokud se rozhodne svou nemovitost prodat. Ale pozor, ceny na realitních portálech...

Jak se vyhnout tomu, aby člověk nemusel doplácet dluhy zemřelého ze svého majetku nad rámec toho, co zdědil?

V dnešní době se dost často stává, že dluhy zemřelého mohou spolykat i celý vlastní majetek dědice, nikoliv jen hodnotu samotného dědictví. Mohou totiž existovat i dluhy o nichž neměli šanci dědicové vědět, a které je poté zruinují. Během dědického řízení lze sice dědictví odmítnout jako celek, jenže mnohdy všechny závazky nevyplavou včas. Dědicové si dost často myslí, že za...

Jaké služby by měl platit nájemce a co by měl zajišťovat pronajímatel?

Důležitým bodem v nájemní smlouvě je určení rozsahu a úhrady služeb spojených s nájmem bytu. Domluvit by se na tom měli pronajímatel a nájemce ještě před podpisem nájemní smlouvy. Jaké služby by měl pronajímatel zajišťovat? Má vlastník nemovitosti (pronajímatel) právo vyžadovat, aby nájemce platil i příspěvek do fondu oprav? Většinou pronajímatelé uvádějí v nájemní smlouvě jaké konkrétní služby zajišťuje pronajímatel bytu pro nájemce,...

Za jakých podmínek smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Vstup pronajímatele do nájemního bytu je pro mnohé z nás spornou otázkou. Na jedné straně stojí právo pronajímatele na kontrolu svého majetku a právo nájemce na ochranu soukromí. Kdy smí majitel či jím pověřená osoba vstoupit do bytu, který pronajímá? Vlastník nemusí svůj vstup hlásit předem, pokud hrozí, že v bytě dojde ke škodě na majetku. Například když sousedi upozorní, že z bytu teče voda...