fbpx

Kategorie: Nájmy

Za jakých podmínek může pronajímatel vypovědět nájem bytu na dobu neurčitou?

Nájem bytu uzavřený na dobu neurčitou, může pronajímatel vypovědět vzájemnou dohodou smluvních stran nebo pouze z důvodů vymezených zákonem. Tyto důvody jsou vymezeny v ustanovení § 2288 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Konkrétně se jedná o následující důvody: hrubé porušení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, odsouzení nájemce pro úmyslný trestný čin spáchaný proti pronajímateli či jeho majetku, má-li...

Poškodil Vám nájemce byt? Může pronajímatel po nájemci požadovat sjednání pojištění?

Kromě neplacení řádného nájemného, je další nejčastější obava pronajímatele strach, že během trvání nájmu bude byt nebo nějaké vybavení poškozeno. Velice často tedy pronajímatelé po nájemci požadují, aby si sjednal pojištění pro případné škody v bytě. Může pronajímatel sjednání pojištění vůbec požadovat? A jaký druh pojištění zvolit? V dnešní době se v nájemních smlouvách předkládaných nájemcům, dost často objevuje...

Jak je to s návštěvou či přijetím dalších osob v nájemním bytě?

Rozlišit, kdy se jedná pouze o návštěvu a kdy už o osobu, která s nájemcem v bytě bydlí, může být v praxi problém. Jaký počet osob v bytě je ještě přijatelný? Pronajímatel nemůže ustanovením v nájemní smlouvě zakázat nájemci vodit si do bytu návštěvy. Pokud takové ustanovení v nájemní smlouvě najdete je neplatné a nájemce nemusí takový zákaz daný smlouvou dodržovat. Stejně tak není nájemce...

Jak je to s ukončením nájmu na dobu určitou? Za jakých podmínek je to možné?

Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou, může být výhodná jak pro pronajímatele, tak pro nájemce. Často se ale stává, že nájemce nebo pronajímatel chce nájem bytu ukončit před uplynutím sjednané doby. Nájem na dobu určitou často pronajímatel sjednává s nájemcem proto, aby si ho nejprve vyzkoušel. Vypovědět nájemce z bytu může pronajímatel pouze z důvodů uvedených v zákoně nebo vzájemnou dohodou,...

Jaké služby by měl platit nájemce a co by měl zajišťovat pronajímatel?

Důležitým bodem v nájemní smlouvě je určení rozsahu a úhrady služeb spojených s nájmem bytu. Domluvit by se na tom měli pronajímatel a nájemce ještě před podpisem nájemní smlouvy. Jaké služby by měl pronajímatel zajišťovat? Má vlastník nemovitosti (pronajímatel) právo vyžadovat, aby nájemce platil i příspěvek do fondu oprav? Většinou pronajímatelé uvádějí v nájemní smlouvě jaké konkrétní služby zajišťuje pronajímatel bytu pro nájemce,...

Za jakých podmínek smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Vstup pronajímatele do nájemního bytu je pro mnohé z nás spornou otázkou. Na jedné straně stojí právo pronajímatele na kontrolu svého majetku a právo nájemce na ochranu soukromí. Kdy smí majitel či jím pověřená osoba vstoupit do bytu, který pronajímá? Vlastník nemusí svůj vstup hlásit předem, pokud hrozí, že v bytě dojde ke škodě na majetku. Například když sousedi upozorní, že z bytu teče voda...

Pronájem cizincům a povinnost pronajímatele.

Jednou ze zákonných povinností pronajímatele je ohlásit do 3 pracovních dnů ubytování cizince na Policii České republiky – Služba cizinecké policie. Povinnosti pronajímatelů vůči Policii ČR vyplývají ze zákona č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců. Konkrétně § 99 mj. říká, že ubytovatel (povinný z tohoto zákona) je ten, kdo poskytuje ubytování za úhradu a ubytování je založeno nájemní či podnájemní...

Jak je to s úhradami za údržbu a opravy zařízení v pronajatém bytě?

Při hledání nájemního bydlení může být pro některé zájemce rozhodující, zda je v bytě například trouba, pračka nebo sedačka. Čím vším je pronajímatel povinen byt vybavit? Kdo má zajistit a zaplatit opravu, když se vybavení bytu porouchá nebo zničí? A může nájemce po pronajímateli chtít zakoupit nový spotřebič, když ten původní doslouží? Nabídka nájemních bytů je různá. Některé jsou...

Neplatí nájemce nájem? Výpovědí z bytu to ale nekončí

Mnoho lidí si stále myslí, že pokud nebudou platit nájemné, čeká je pouze výpověď nájmu bytu. To je ovšem omyl. Z nájemníka se v takovém případě stává dlužník, a to se všemi důsledky. Ukončení nájemní smlouvy rozhodně neznamená, že se tím dluh na nájemném maže. Stále panuje řada omylů, a to jak na straně pronajímatelů, tak nájemníků. Pronajímatelé například často uvádějí...

Novinka v občanském zákoníku: jiná výše kauce na byt

Nový občanský zákoník se po prosincové novele ( 2016 ) dočkal úprav. Kauce, tedy jistota, je u nájmu bytu nižší. Pronajímatel bytu nebo domu může od 1. března 2017 požadovat jistotu, tedy kauci, v maximální výši trojnásobku měsíčního nájemného. Do maximální výše jistoty se nebudou počítat zálohy na služby. Doposud mohl dopředu žádat i šest nájmů.  Nová úprava se týká pouze nájemních smluv...