fbpx

Jak je to s ukončením nájmu na dobu určitou? Za jakých podmínek je to možné?

Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou, může být výhodná jak pro pronajímatele, tak pro nájemce. Často se ale stává, že nájemce nebo pronajímatel chce nájem bytu ukončit před uplynutím sjednané doby.

Nájem na dobu určitou často pronajímatel sjednává s nájemcem proto, aby si ho nejprve vyzkoušel. Vypovědět nájemce z bytu může pronajímatel pouze z důvodů uvedených v zákoně nebo vzájemnou dohodou, že se nájem ukončí dříve.

Při sjednání nájmu na dobu určitou se předpokládá, že skončí uplynutím doby uvedené v nájemní smlouvě. Pokud je ve smlouvě uvedeno, že pronajímatel může nájem vypovědět kdykoliv bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní dobou, měl by mít stejné právo i nájemce. Pokud smlouva přiznává toto právo jen pronajímateli, mohl by se nájemce u soudu úspěšně výpovědi bránit.

Nájem na dobu určitou lze vypovědět ze stejných zákonných důvodů jako nájem na dobu neurčitou, typicky se jedná o hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu (§ 2288). Výpovědní lhůta je 3 měsíce (lhůta vždy počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena).  Při nájmu uzavřeném na dobu určitou, je možné nájem vypovědět písemnou výpovědí, a to i bez výpovědní lhůty – jde hlavně o  zvlášť závažné porušení povinností (§ 2291). Výpověď je účinná doručením, a nájemce je povinen odevzdat předmět nájmu bez zbytečného prodlení, nejpozději do 1 měsíce od doručení této výpovědi.

Vedle těchto zákonných důvodů pak existuje ještě další, který platí pouze pro výpověď z nájmu bytu na dobu určitou. Jedná se o situaci, kdy se okolnosti změní po uzavření smlouvy do takové míry, že nelze po nájemci rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Například se nájemce stěhuje za prací do jiného města nebo může jít o změnu sociální situace nájemce.

Kvůli podstatné změně okolností může nájem ukončit dle zákona pouze nájemce. Smluvně je však možné takové právo přiznat i pronajímateli v nájemní smlouvě nebo v dodatku k ní. Výpovědní doba je podle zákona tříměsíční, lze ji však dohodou zkrátit či prodloužit. Ve výpovědi musí být popsáno, o jakou konkrétní podstatnou změnu okolností se jedná.

Komentáře