fbpx

Jaké služby by měl platit nájemce a co by měl zajišťovat pronajímatel?

Důležitým bodem v nájemní smlouvě je určení rozsahu a úhrady služeb spojených s nájmem bytu. Domluvit by se na tom měli pronajímatel a nájemce ještě před podpisem nájemní smlouvy. Jaké služby by měl pronajímatel zajišťovat? Má vlastník nemovitosti (pronajímatel) právo vyžadovat, aby nájemce platil i příspěvek do fondu oprav?

Většinou pronajímatelé uvádějí v nájemní smlouvě jaké konkrétní služby zajišťuje pronajímatel bytu pro nájemce, ale není to povinné. Pokud to v nájemní smlouvě uvedené není, zajišťuje pronajímatel nájemci nezbytné služby. Jedná se především o dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, osvětlení a úklid společných prostor, provoz a čištění komínů a provoz výtahu.

Pronajímatel nemůže po nájemci chtít platit takové služby, ze kterých nemá nájemce přímý okamžitý prospěch. Příkladem takové platby je platba do fondu oprav. Tato platba je určena na vytvoření finanční rezervy na opravy, údržbu a rekonstrukci domu. Stejné je to i s platbami za správu domu nebo pojištění nemovitosti. Tyto náklady by měl pronajímatel zahrnout do výše nájemného, nikoliv je požadovat a uvádět přímo ve službách pro nájemce.

Dalším důležitým bodem v nájemní smlouvě je určit způsob úhrady služeb. Služby mohou být placeny buď zálohově, nebo paušálně. U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou však nelze paušálně platit za dodávku tepla a takzvané vodné a stočné – ty se musí vyúčtovat podle skutečné spotřeby.

Není-li v nájemní smlouvě dohodnuto něco jiného, platí, že nájemce je povinen hradit zálohy nebo úhrady na služby předem na každý kalendářní měsíc, a to nejpozději do pátého dne příslušného kalendářního měsíce spolu s nájemným.

Komentáře