fbpx

Za jakých podmínek může pronajímatel vypovědět nájem bytu na dobu neurčitou?

Nájem bytu uzavřený na dobu neurčitou, může pronajímatel vypovědět vzájemnou dohodou smluvních stran nebo pouze z důvodů vymezených zákonem.

Tyto důvody jsou vymezeny v ustanovení § 2288 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Konkrétně se jedná o následující důvody: hrubé porušení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, odsouzení nájemce pro úmyslný trestný čin spáchaný proti pronajímateli či jeho majetku, má-li být byt vyklizen z důvodu veřejného zájmu, nebo z jiného obdobně závažného důvodu.

Nájem bytu na dobu neurčitou, může být rovněž pronajímatel vypovězen z důvodu toho, že má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který opouští rodinnou domácnost, nebo v případě, že pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného.

Pokud se tedy pronajímatel rozhodne vypovědět nájem na dobu neurčitou, může tak učinit pouze z výše uvedených důvodů v tříměsíční výpovědní době.

Co se týká výpovědi bez výpovědní doby, může pronajímatel vypovědět nájem pouze v případě, že nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Za zvlášť závažné porušení povinností je občanským zákoníkem považováno nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt závažným nebo nenapravitelným způsobem nebo způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám v domě, kde se byt nachází.

Jestliže nájemce nezaplatí nájemné a náklady na služby pouze za jeden měsíc, nemá pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat po nájemci aby se z bytu bezodkladně vystěhoval.

Co se týká samotné výpovědi, tak musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena nájemci. Ve výpovědi pak musí být rovněž uveden důvod výpovědi. Pronajímatel má rovněž povinnost poučit nájemce, že má právo proti výpovědi vznést námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti soudem.

Komentáře